پیوستن رشته رزمی موی تای به فدراسیون انجمن های ورزشی