اعزام موی‌تای کار لرستانی به مسابقات آسیایی ابوظبی