دیدار مسئولین کمیته موی تای لرستان با رئیس انجمن های ورزشی استان