بازتاب خبری اعزام علی مددی موی تای کار لرستانی به مسابقات آسیایی