نوجوان لرستانی در مسابقات آسیایی موی‌تای طلایی شد.