پیام رئیس کمیته موی تای لرستان در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی موی تای ایران