دیدار جواد نصیری رئیس انجمن موی تای با رئیس کمیته ملی المپیک