پیام رئیس کمیته موی تای لرستان در پی قهرمانی علی مددی