پیام نوروزی رئیس کمیته موی تای استان لرستان به ملت ایران