رئیس کمیته امور شهرستان های موی تای استان لرستان منصوب شد