جلسه هم اندیشی و تودیع و معارفه رئیس انجمن موی تای لرستان